přihlášení | registrace

JÓGA POD VĚŽÍ JÓGOVÉ STUDIO

Provozní řád

Provozní řád studia jóga pod věží

1

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem studia Jóga pod věží. Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu, workshopu nebo permanentky potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

2

Studio je otevřeno vždy minimálně 20 minut před začátkem lekce.

3

Na většinu lekcí je potřeba provést rezervaci z důvodu omezené kapacity sálů, a tím jistoty, že na vybrané lekci budete mít své místo. Rezervaci lze provést předem na našich webových stránkách, osobně na recepci studia nebo výjimečně telefonicky. Lekce se koná od 3 přihlášených nebo dle domluvy s konkrétním lektorem. Na lekci je možné přijít i bez rezervace, v tomto případě hrozí riziko, že se lekce pro malou naplněnost nekoná. Přednost při maximální naplněnosti mají ti, jenž jsou přihlášeni.

4

Obsazenost jednotlivých lekcí je graficky znázorněna v rozvrhu.

5

Zrušit rezervaci je možné max. 2 hodiny před začátkem lekce, a to v zákaznické sekci, e-mailem (), SMS zprávou nebo výjimečně telefonicky (během provozní doby recepce). Platnost rezervace končí se začátkem lekce. Při pozdějším příchodu již může být toto místo obsazené jiným klientem.

6

Klientům, kteří opakovaně nezruší rezervaci objednaného místa v časovém limitu, nebude umožněna další rezervace.
STORNO PODMÍNKY se liší podle typu akce.
Pokud se klient nedostaví na rezervovanou otevřenou lekci, či nedojde k jejímu včasnému zrušení (2 hodiny před jejím začátkem), studio si nárokuje náhradu ve výši 100 % z ceny lekce. Tento poplatek bude požadován při další návštěvě studia.
Pokud není uvedeno jinak, u kurzu a workshopu je záloha (50 %) zálohou nevratnou. Pokud se klient na zvolený kurz / workshop nemůže dostavit a řádně se včas neomluví (tj. 14 dní dopředu před začátkem kurzu), je nevratná celá částka a studio má právo vymáhat doplatek finální částky. Své místo však lze převést na jinou osobu.
Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami. Berte prosím ohledy na lektory a na ostatní, chtějící se na lekci také dostavit. Proto prosím zvažte svou rezervaci a popřípadě jí s dostatečně možným časovým předstihem zrušte z rezervačního systému.

7

Na lekce je nutné chodit včas s dostatečným předstihem. Prokazujeme tím respekt ostatním studentům i lektorovi a nevyrušujeme tak plynutí lekce. Pokud s sebou bereme mobilní telefon do sálu, vypínáme zvuk i vibrace. Do sálů vstupujeme výhradně bez bot. Tekutiny a pití přenášíme pouze v uzavřených nádobách. Pokud potřebujete odejít dříve, obeznamte s tím lektora před zahájením lekce.

8

Soukromé lekce se domlouvají vždy individuálně. Stornovat lze soukromou hodinu do 24 hodin. Nedodržení této podmínky může znamenat neposkytnutí dalšího možného termínu ze strany lektora/studia.

9

Lekce může být z důvodu školení, dovolené, nemoci nebo z jiného důvodu nepřítomnosti lektora zastoupena, přičemž zástup nemusí být předem oznámen.

10

Platba za permanentku/vstupné je nevratná. Permanentku můžete nechat přepsat na jiného klienta. Platnost permanentky je 1 kalendářní rok.

11

Klientům jsou k dispozici oddělené šatny. Při odchodu ze šatny musí klient vyprázdnit šatní skříňku. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v prostoru šatny (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti obsluhu recepce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

12

Každý klient je povinen řídit se pokyny personálu. Vstup do studia je povolen pouze bez obuvi. Pro odložení obuvi je zřízená vstupní část studia. Při provozování příslušné sportovní činnosti ve studiu nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

13

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení provozovatele na vlastní nebezpečí. Na obsluhu studia či instruktora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavení. Základní lékárnička první pomoci je na recepci studia.

14

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

15

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách studia. V prostorách jóga studia je zakázáno: kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky.

16

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

17

ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ
Veškeré cvičební styly a návody, rady a doporučení jsou určeny zdravým lidem. Vedení cvičební lekce a vzdělávacích programů je založeno na odborných znalostech lektorů a cvičitelů. Provozovatelka studia Jóga pod věží není jakkoli odpovědna za případné škody způsobené nesprávným používáním uvedených cvičebních doporučení, návodů a rad. Každý, kdo se účastní cvičební a vzdělávací lekce, odpovídá za svůj zdravotní stav a do lekcí vstupuje po důkladném uvážení a na vlastní riziko a odpovědnost.

18

Těhotné ženy mají možnost navštěvovat lekce jógy pro těhotné a do klasických lekcí jógy nechodí. Stane-li se, že těhotná žena navštíví jinou lekci než jógu pro těhotné, bere riziko sama na sebe. Dynamická jóga není vhodná pro těhotné ženy, a to především v prvním trimestru. Svůj stav a rozhodnutí cvičit konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

19

Děti, které necvičí a doprovázejí rodiče na cvičení, nemohou být v sále a pozorovat cvičící skupinu. Pokud rodič zanechá své dítě v recepci, odpovědnost je na rodiči a nikoliv na provozovateli studia Jóga pod věží. Hlídání dětí zahrnuto v nabídce našich služeb dle rozvrhu lekcí.

20

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Klient souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů – jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa. Ochrana osobních údajů klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na e-mailovou adresu.

Ve Frýdku-Místku 25.3.2018

Ilustrační obrázek